هیچ کس از سفر کردن بدش نمی آید؟ سفر باعث می شود، تجربیات زیادی بدست آورید و با دیدن زیبایی های طبیعت، از آن لذت ببرید. زیبایی هایی که واقعا باید به خالق آن، آفرین گفت. بعضی از نتایج بدست آمده در مورد تاثیراتی که سفر بر روح و روان انسان می گذارد، گردآوری کرده ایم که با هم بررسی می کنیم.