بسیاری از مردم در سراسر جهان عادت دارند که بلافاصله پس از غذا خوردن دراز کشیده و مشغول تماشای تلویزیون شوند. اما این عادتی ناسالم محسوب می شود و می تواند سلامت ما را تحت تاثیر قرار دهد.