کشیدن سیگار موجب می شود تا مشکلات گوارشی متعدد ایجاد شود