دندانپزشکان معتقدند این روزها در این حوزه کم لطفی از سوی مسئولان دیده شده است ، تبلیغی در زمینه سلامت و بهداشت دهان و دندان صورت نمیگیرد با اطلا رسانی می توانیم مردم را به مراجعه به مطب و کلینیک های دندانپزشکی تشویق کنیم .