برای مقابله با دندان درد راهنمایی های مختلفی توسط دندانپزشکان آورده شده است برای مقابله با پوسیدگی بهتر است از برخی عوامل تاثیرگذار بر دندان هایتان آشنا شوید به عنوان مثال مصرف آجیل یا پوست تخمه سمج ،پسته‌های دندان شکن می توانند باعث شکسته شدن دندانهایتان می شوند .